Spotkanie literackie: dr Teresa Kaczorowska i dr hab. Libor Martinek