POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

„Adam ASNYK i Zbigniew HERBERT.  Siła twórczości poety – filozofa i poety – kultury”

1.    Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

2.    Termin: 20 marca 2018 roku, godz. 10.00  w Czytelni MBP.

3.    Cele konkursu:
–    popularyzowanie literatury polskiej,
–    kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego,
–    doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów,
–    inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4.    Zasady uczestnictwa: 
–    recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
•    młodzież klas II – III szkół gimnazjalnych,
•    młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
–    repertuar recytatora stanowi jeden wybrany wiersz z twórczości poetyckiej Adama Asnyka lub Zbigniewa Herberta; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,
–    szkoły mogą zgłosić maksymalnie pięciu recytatorów. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych,
–    kolejność prezentacji zostanie ustalona w drodze losowania,
–    zgłoszenie odbywa się poprzez  dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
ul. Północna 15 B, 09-100 Płońsk
lub drogą mailową:
czytelnia@mbp-plonsk.pl

5.    Kryteria oceny:
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów według następujących kryteriów:
–    dobór repertuaru,
–    dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
–    interpretacja utworów,
–    kultura mowy,
–    ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6.    Przebieg konkursu:
–    do 15 marca 2018 roku – przyjmowanie zgłoszeń uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
–    20 marca 2018 roku, godz. 10.00 przesłuchania konkursowe,
–    20 marca 2018 roku, godz. 13.00 wręczenie nagród laureatom konkursu.

Po przesłuchaniach konkursowych (ok. godz. 12.00),  a przed wręczeniem nagród i wyróżnień zapraszamy na
recital poezji śpiewanej pt. Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia  w wykonaniu barda Kuby Michalskiego.

7.    Nagrody: 
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych kategoriach (młodzież klas II – III szkół gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP w Płońsku: www.mbp-plonsk.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.  23 662-24-56 (w godz. 10.00 – 18.00).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

______________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wpłynęło dnia………………….

KARTA UCZESTNIKA
(czytelnie wypełnić pola drukowanymi literami)

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Adam ASNYK i Zbigniew HERBERT. Siła twórczości poety – filozofa i poety – kultury”
20 marca 2018 r. godz. 10.00 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
_____________________________________________________________________________

Po zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie.

Imię i nazwisko uczestnika:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa i wiek uczestnika:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły, adres z kodem, telefonem i e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Repertuar:

Imię i nazwisko autora Tytuł wiersza Czas prezentacji

Adres i telefon nauczyciela (opiekuna artystycznego):

…………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis uczestnika                                                                                                Pieczątka szkoły

……………………………………..                                                                                            ………………………………………