Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku pełni funkcję biblioteki powiatowej od 1 maja 2016 roku. Na podstawie rocznych porozumień w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawieranych pomiędzy Starostą Płońskim a Burmistrzem Gminy Miasta Płońsk, Powiat powierza a Miasto przyjmuje do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642), w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych oraz innych bibliotek,
3) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Płońskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury,
4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
5) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
6) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne, zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
8) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Sieć bibliotek publicznych powiatu płońskiego tworzą: 2 biblioteki miejskie, 9 bibliotek gminnych i  4  filie biblioteczne.

Zadania biblioteki powiatowej realizują:

st. kustosz mgr Bogumiła Dołkowska

pełniąca funkcję instruktora powiatowego ds. instrukcyjno-metodycznych i sprawozdawczości bibliotecznej

tel. 23 662 60 40

instruktor@mbp-plonsk.pl

st. bibliotekarz Dorota Fryszkiewicz

realizująca zadania w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej

tel. 23 662 24 56 w. 13

dzieci@mbp-plonsk.pl