OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza, adres: Północna 15 B; 09 – 100 Płońsk, biblioteka@mbp-plonsk.pl.
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@plonsk.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
  1. udostępniania materiałów bibliotecznych / zakładania kont czytelnikom – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) oraz art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.,
  2. przesyłania informacji w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki – art. 6. ust. 1 lit. a RODO (zgoda czytelnika),
  3. archiwalnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
  4. dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 5. Dane osobowe czytelników przetwarzane są w Systemie Bibliotecznym MATEUSZ.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
 7. w zakresie realizacji zawartej umowy (korzystanie z zasobów biblioteki) przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 8. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 9. w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 10. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
 11. dane objęte obowiązkiem archiwizacyjnym będą przetwarzane zgodnie z okresem wskazanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 13. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 14. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 15. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 16. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 17. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych.
 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:
 19. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 20. Podanie danych osobowych przez czytelników/klientów Biblioteki jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych do zarejestrowania czytelnika będzie brak możliwości zapisania użytkownika do Biblioteki oraz korzystania z jej zasobów.