Szanowni Czytelnicy!

Przypominamy o regulaminowych możliwościach przedłużenia (prolongaty) terminu zwrotu wypożyczonych książek, korzystając tylko z jednej z poniższych form – zawsze nie później niż w wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie ma rezerwacji ze strony innych czytelników:
on-line na 7 dni po zalogowaniu się w katalogu MATEUSZ w zakładce TWOJE KONTO
telefonicznie (na termin dłuższy) pod nr tel. 23 662-24-56, w tym: Wypożyczalnia dla Dorosłych wew. 12, Oddział dla Dzieci i Młodzieży wew. 13, Czytelnia wew. 16, Filia Biblioteczna: 23 662-46-63
osobiście w siedzibie wypożyczalni
Ponowne wypożyczenie tych samych pozycji, po przekroczonym terminie, możliwe jest tylko po przyniesieniu ich do Biblioteki.

______________________________________________________________________________

Płońsk, 22 czerwca 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

z dnia 22 czerwca 2020 roku

 w sprawie wprowadzenia

 REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU

 

Na podstawie §7 pkt. 1 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LVII/459/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku – wprowadzam:

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku, określający jednolite zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług bibliotecznych we wszystkich agendach organizacyjnych MBP – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Regulamin Korzystania z Zbiorów i Usług zawiera dwa integralne Załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Oświadczenie – dane czytelnika/użytkownika osoby dorosłej – wzór formularza,
 • Załącznik nr 2 – Dane czytelnika/użytkownika do 16. r.ż. – oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – wzór formularza,
 • Załącznik nr 3 – Wzór karty bibliotecznej,
 • Załącznik nr 4 – Cenniki Usług MBP,
 • Załącznik nr 5 – Wniosek o umorzenie opłat karnych za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych – wzór formularza,
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o usunięcie konta bibliotecznego – wzór formularza.
 1. Ustala się dostępność Regulaminu: publikacja elektroniczna na stronie internetowej MBP: www.mbp-plonsk.pl oraz publikacja papierowa we wszystkich agendach MBP: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Multimedialna oraz Filia Biblioteczna.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Moc traci Zarządzenie Dyrektora MBP nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

 

 Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 12/2020

                                                                            Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Sienkiewicza w Płońsku

                                                                              z dnia 22.06.2020 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  W PŁOŃSKU

 § 1.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą przy ul. Północnej 15 B oraz w Filii Bibliotecznej z siedzibą przy ul. Płockiej 19 w Płońsku.

2.Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Wypożyczanie na zewnątrz i korzystanie na miejscu z materiałów bibliotecznych oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu jest bezpłatne.

4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu osobistego lub/i ewentualnie innych dokumentów ze zdjęciem stwierdzających tożsamość w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki zwanych dalej Czytelnikami lub Użytkownikami oraz wydania indywidualnej Karty bibliotecznej.

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jako Administrator danych osobowych przechowuje w bazie następujące dane osobowe pobierane przy rejestracji Użytkownika:

a) nazwisko i imię,

b) PESEL,

c) płeć,

d) adres stałego i ewentualnie tymczasowego pobytu,

e) numer telefonu kontaktowego,

f) przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji GUS),

g) imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania Oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz odebranie karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór oświadczenia – załącznik nr 1.

7. Osoby do 16. r. ż mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców/ opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia – załącznik nr 2.

8. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

10. Karta biblioteczna upoważnia Czytelnika/Użytkownika do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich wypożyczalniach MBP i Filii Bibliotecznej, bez potrzeby dodatkowej rejestracji. Wzór Karty bibliotecznejzałącznik nr 3.

11. Fakt zagubienia, zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie kodu kreskowego Karty bibliotecznej lub zmiany nazwiska jej właściciela, należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece w celu wydania duplikatu Karty bibliotecznej. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu określa Cennik Usług MBP.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

13. Biblioteka może odmówić swoich usług osobom:

a) trzecim upoważnionym przez właściciela indywidualnej Karty bibliotecznej, jeżeli te są dłużnikami MBP,

b) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

14. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza i Filii Bibliotecznej w Płońsku.

15.Czytelnik / Użytkownik może wnioskować o usunięcie konta bibliotecznego, po dokonaniu całkowitego rozliczenia z Biblioteką. W imieniu Czytelnika/ Użytkownika do 16 r. ż. wniosek składa Rodzic/ Prawny Opiekun – Wniosek załącznik nr 6

16.Dane osobowe Czytelników/Użytkowników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479).

17. Dane osobowe Czytelników/Użytkowników będą przetwarzane dla zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

18.Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie swoich danych w ewidencji użytkowników MBP nie mogą wypożyczać zbiorów i korzystać z usług bibliotecznych.

 

§ 2.

ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

1. Informacje na temat posiadanych przez Bibliotekę zbiorów zawiera katalog elektroniczny MATEUSZ dostępny on-line na stronie internetowej: mbp-plonsk.pl.

2. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika pomaga w korzystaniu z katalogów, baz danych oraz doradza w doborze literatury i źródeł informacji.

3. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek tylko zarejestrowanym Czytelnikom po uzyskaniu zgody dyżurującego Bibliotekarza.

4. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 14 pozycji.

5. W jednej placówce można wypożyczyć maksymalnie 7 pozycji.

6. Wypożyczone materiały biblioteczne można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

7. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych pozycji osobom, które nie posiadają stałego miejsca pobytu na terenie powiatu płońskiego.

8. Ustala się następujące okresy wypożyczeń na zewnątrz materiałów bibliotecznych:

a) 30 dni – książki, audiobooki ( tzw. „książka mówiona”) oraz płyty CD,

b) 14 dni – wybrana literatura naukowa, pozycje szczególnie cenne,

c) 7 dni – filmy DVD, 3D, BlueRay,

d) 7 dni – prasa archiwalna, poza numerem bieżącym.

9. Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

10. Nie wypożycza się wydawnictw z określoną „dostępnością do korzystania na miejscu”, zniszczonych i wymagających konserwacji oraz dokumentów elektronicznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

11. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

12. Termin zwrotu można prolongować (przedłużyć) tylko 1 raz przed jego upływem, jeżeli nie ma rezerwacji ze strony innych czytelników i nie upłynął okres wypożyczenia. Formy prolongaty – do wyboru przez Czytelnika:

a) on-line, samodzielnie logując się na indywidualnym koncie czytelniczym pod adresem: www.mbp-plonsk.pl w zakładce: Twoje konto biblioteczne,

b) osobiście – w siedzibie Biblioteki,

c) telefonicznie – w wypożyczalni, w której dokonano wypożyczenia.

13. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni od otrzymania informacji sms-wej o ich dostępności. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

14. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości wynikającej z uśrednionej ceny rynkowej wypożyczanej pozycji.

15. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 24 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.

16. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,10 zł. za każdą książkę/pozycję za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. Wysokość opłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. Opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od chwili naliczenia – gotówką w kasie właściwej wypożyczalni.

17. Dopuszczalne jest anulowanie tylko jednej opłaty karnej za przetrzymane zbiory w każdej wypożyczalni.

18. W przypadkach szczególnych wywołanych obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi wpływającymi za zakłócenie pracy Biblioteki, a tym samym na brak możliwości terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Czytelników, Dyrektor Biblioteki może w drodze odrębnego zarządzenia, podjąć decyzję o zmianie sposobu rozliczenia się zaistniałego zadłużenia uwzględniając interes Czytelnika.

19. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnicy zobowiązani są do naprawienia szkody w jednej z następujących form:

a) uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada aktualnej cenie książki na rynku wydawniczym,

b) dostarczenie pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej,

c) dostarczenia, po uzgodnieniu z Bibliotekarzem, pozycji o innym tytule z tej samej dziedziny lub dziedziny pokrewnej, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, Czytelnik odpowiada jak za całość wydawnictwa,

e) w przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji i rok jej wydania nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

20. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub nie wywiązanie się ze zobowiązań powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

21. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów i uiszczenia ewentualnych opłat karnych bez obowiązku wysyłania przez Bibliotekę monitów przypominających o konieczności rozliczenia się z zadłużenia.

22. Biblioteka może zwracać się do Czytelnika o natychmiastowy zwrot zbiorów w formie upomnienia pisemnego, telefonicznego, wiadomości e-mail lub usługi SMS.

23. Czytelnik, do którego wysłano upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa wszelkie poniesione przez MBP koszty.

24. Jeżeli Czytelnik nie dokonuje terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów lub nie uiszcza należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

25. Biblioteka może zapewnić Czytelnikom ciągłość wypożyczeń i realizację rezerwacji zbiorów tylko w przypadku terminowości ich zwrotów.

§ 3.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 

1. Zbiory Czytelni udostępniane są głównie na miejscu.

2. Na miejscu w Czytelni udostępniane są i nie podlegają wypożyczeniom na zewnątrz:

a) słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy,

b) regionalia,

c) pozycje szczególnie cenne,

d) bieżące numery gazet,

e) prasa lokalna.

3. Pozostałe zbiory Czytelni mogą być krótkoterminowo wypożyczane na zewnątrz:

a) 7 dni – literatura naukowa i popularnonaukowa,

b) 7 dni – prasa archiwalna (poza numerem bieżącym),

c) 30 dni – książki o statusie „wydzielonych kolekcji”,

d) pozostałe książki – 7 dni.

4. Za wypożyczenie księgozbioru Czytelni może być pobierana od Czytelnika kaucja zwrotna. Wysokość kaucji każdorazowo ustala dyżurujący Bibliotekarz, wydając dowód wpłaty.

5. Dostęp do księgozbioru oraz czasopism jest wolny. Książki i czasopisma wybrane z półek należy przedstawić Bibliotekarzowi.

6. Pozostałe materiały biblioteczne można otrzymać po złożeniu zamówienia.

7. Zamówienia należy składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.

8. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Cennik Usług MBP.

9. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

10. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za stan i całość udostępnionych materiałów bibliotecznych.

12. Książki własne lub wypożyczone z innych wypożyczalni wniesione przez Użytkownika do Czytelni należy zgłosić Bibliotekarzowi.

13. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest – na zapotrzebowanie zainteresowanego Czytelnika – sprowadzenie książek z innych bibliotek, jeżeli nie ma ich w księgozbiorze MBP. Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.

14. Korzystanie z materiałów wypożyczonych w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie w Czytelni Multimedialnej.

15. Czytelnia, w miarę możliwości, oferuje swoim użytkownikom bezpłatny dostęp do publikacji w formie elektronicznych platform internetowych.

 § 4.
ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

 

1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych, rozrywkowych i poszukiwań bibliograficznych.

2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia elektronicznej karty bibliotecznej i okazania jej Bibliotekarzowi w celu rejestracji odwiedzin.

3. Jedna osoba może korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 30 minut.

4. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu, o czym każdorazowo decyduje dyżurujący Bibliotekarz.

5. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

6. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

7. Zabrania się:

a) instalowania programów,

b) otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm,

c) wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

8. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki, w szczególności, jeśli Użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

9. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego Bibliotekarza.

10.Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować Bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w aktualnym Cenniku usług MBP.

11. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na stanowisku komputerowym.

12. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców /opiekunów prawnych.

14. W Czytelni Multimedialnej obowiązuje zakaz:

a) spożywania posiłków i napojów,

b) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych,

c) palenia tytoniu.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wobec osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

a) ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji,

b) czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,

c) stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

2. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej obniżyć wysokość roszczeń lub od nich odstąpić. Wzór pisemnego wniosku stanowi Załącznik nr 5.

4. Kryteria pomocne przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu w całości lub umorzenia częściowego należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika:

a) zgon Czytelnika,

b) trudna sytuacja życiowa/ materialna.

5. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora MBP w Płońsku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin nadany Zarządzeniem Dyrektora MBP nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

w MBP w Płońsku

z dnia 22.06.2020 r.

OŚWIADCZENIE –

dane Czytelnika/Użytkownika

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

 

Ja, niżej podpisany(a)

oświadczam, że moim miejscem zamieszkania i zameldowania jest:

 

 • Zobowiązuje się do powiadamiania Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania/ nazwiska w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku” i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z zbiorów i usług Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.
 • Oświadczam, iż pobrałem/am Kartę Biblioteczną.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla każdej ze stron.

Płońsk, dnia ……………………….

………………………………………………………….

Podpis czytelny Czytelnika/Użytkownika

 

 

Ponadto:

 

 • str. 2: Wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

w MBP w Płońsku

z dnia 22.06. 2020 r.

OŚWIADCZENIE

– dane Czytelnika/Użytkownika do 16. r. ż

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

OŚWIADCZENIE – dane CZYTELNIKA/UŻYTKOWNIKA do 16 r. ż.

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

Dane Rodzica/Opiekuna prawnego Czytelnika/Użytkownika:

(pozyskane na podstawie przedłożonego dowodu tożsamości)

 

Ja, niżej podpisany(a):

 

oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym Czytelnika/Użytkownika:

Imię/imiona i nazwisko Czytelnika/Użytkownika:

 

oraz, że jego miejscem zameldowania i zamieszkania jest:

 

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku” i przyjmuję odpowiedzialność za przestrzeganie jego postanowień przez niepełnoletniego Czytelnika/Użytkownika.
 • Zobowiązuję się do powiadamiania Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania / nazwiska w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z zbiorów i usług Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.
 • Oświadczam, iż Czytelnik/ Użytkownik otrzymał Kartę Biblioteczną.

 

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla stron

 

Płońsk, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis czytelny Rodzica/Opiekuna prawnego Czytelnika/Użytkownika

Ponadto:

 

 • str. 2: Wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

w MBP w Płońsku

z dnia 22.06.2020 r.

 

Wzór Karty Bibliotecznej

obowiązującej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza 

w Płońsku.

 

 

Karta biblioteczna dla czytelników obowiązuje we wszystkich wypożyczalniach od:

 • od 04. 01. 2016 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni Multimedialnej MBP przy ul. Północnej 15 B),
 • od 09. 05. 2016 r. – w Filii Bibliotecznej przy ul. Płockiej 19,
 • od 01. 07. 2016 r. – w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP przy ul. Północnej 15 B.

Awers – wzór (obowiązują obydwa)  

                                                                            

Rewers – wzór   

 

 

Opracowano na podstawie ZARZĄDZENIA NR 11/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza
w Płońsku z dnia 30 grudnia 2022 r.

Cennik usług MBP w Płońsku

 1. Druk/ksero (kolor czarny) A4 – 0,40 zł jednostronnie 0,60 zł dwustronnie
 2. Druk/ksero (kolor czarny) A3 – 0,70 zł jednostronnie 1,00 zł dwustronnie
 3. Druk/ksero (kolorowe) A4 – tekst –  0,80 zł jednostronnie 1,20 zł dwustronnie
 4. Druk/ ksero (kolor) A4 ze zdjęciem, rysunkiem, clipem, itp.:
 • do ¼ strony A4 – 1 strona – 0,80 zł
 • do ½ strony A4 – 1 strona – 1,60 zł
 • do ¾ strony A4 – 1 strona – 2,40 zł
 • do 1 strony A4 – 1 strona – 3,20 zł

Cena dotyczy każdej rozpoczętej strony wydruku.

 1. Laminowanie:
 • 1 strona A4 – 4,00 zł.
 • 1 strona A3 – 6,00 zł.
 1. Bindowanie – z oprawą grzbietową i okładkami:
 • do 50 kartek – 5,00 zł.
 • 51 – 100 kartek – 10,00 zł.
 • powyżej 101 kartek – 15,00 zł.
 1. Skanowanie zlecone Bibliotekarzowi – 0,50 zł
 2. Duplikat karty bibliotecznej – 6,00 zł
 3. Koszt upomnień za nieterminowy zwrot książek:
 •  Koszt upomnienia telefonicznego – 2,00 zł
 • Koszt upomnienia pocztowego – według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.
 1. Koszt wysyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych naliczany  jest wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.
 2. Za nieterminowy zwrot książek:
 • 0,10  za 1 książkę/pozycję  za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. Wysokość opłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. Opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od chwili naliczenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

w MBP w Płońsku

z dnia 22.06.2020 r.

 

                                                                          Płońsk, dnia ……………………………….
…………………………………………………

Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………..

Numer karty bibliotecznej

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

H. Sienkiewicza w Płońsku

 

WNIOSEK O UMORZENIE OPŁATY KARNEJ ZA – PRZETRZYMANIE
 WYPOŻYCZONYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Ja, niżej podpisana/ ny zwracam się z prośbą o umorzenie opłaty karnej naliczonej zgodnie z cennikiem opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku – w kwocie ………………………. zł za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych wypożyczonych przez

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwisko i imię Czytelnika)

 

w wypożyczalni ……………………………………………………………………………………

(podać nazwę)

Uzasadnienie nieterminowego zwrotu[1]:

 1. zgon Czytelnika,
 2. trudna sytuacja życiowa/ materialna
 3. inne przyczyny (podać jakie?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

        Czytelny podpis wnioskodawcy

______________________________________________________________________________

Decyzja Dyrektora MBP w Płońsku

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na[2]:

 • umorzenie opłaty w wysokości ……………………. zł
 • Częściowe umorzenie opłaty w wysokości ……………………….. zł
 • Pozostało do wpłaty w kasie …………………………………………….. zł do dnia ………………………

 

—————————————————-                                         ——————————

Pieczątka wypożyczalni i podpis Bibliotekarza                                                                                  Podpis Dyrektora

  ________________

[1] Zgodnie z §5 pkt. 3-4 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w MBP w Płońsku

[2] Właściwe podkreślić  

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

w MBP w Płońsku

z dnia 22.06. 2020 r.

 

                                                                           Płońsk, dnia ……………………………….
…………………………………………………

Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………..

Numer karty bibliotecznej

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

WNIOSEK

 O USUNIĘCIE KONTA BIBLIOTECZNEGO[3]

 

 

Ja, niżej podpisana/ ny zwracam się z prośbą o usunięcie konta bibliotecznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku z dniem ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię Czytelnika/Użytkownika )

 

 

Uzasadnienie:

 1. zgon Czytelnika,
 2. inne przyczyny (podać jakie?)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

        Czytelny podpis wnioskodawcy

______________________________________________________________________________

DECYZJA O USUNIĘCIU KONTA BIBLIOTECZNEGO

 

Potwierdzam rozliczenie konta bibliotecznego Czytelnika / Użytkownika

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię Czytelnika/ numer karty bibliotecznej

 

———————————                                                       ———————————–

Pieczątka wypożyczalni                                              Data i podpis Bibliotekarza                                                                                          

                                           Zatwierdzam wniosek do realizacji:

……………………………….

                                                                       Podpis Dyrektora / Administratora

[1] Zgodnie z §5 pkt. 3-4 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w MBP w Płońsku

[2] Właściwe podkreślić

[3] Zgodnie z §1 pkt. 15 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w MBP w Płońsku