Informacje o Bibliotece tekst do odczytu maszynowego 1 sporządzone 31.03. 2022 r.

Informacje o zakresie działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

– tekst do odczytu maszynowego

WPROWADZENIE:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w (MBP) z siedzibą przy ulicy Północnej 15 B, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Płońska pod numerem 2 [03/01/02]. Biblioteką zarządza Dyrektor Bożena Kaliściak, która kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialna.

Biblioteka działa od 1947 r. na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. Statutu nadanego przez Radę Miejską w Płońsku, uchwałą numer LVII/459/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
 4. Głównym organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Płońsk.
 5. Biblioteka na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońsk , pełni funkcje biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego.
 6. Nadzór nad jej działalnością, w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Miasta Płońska.
 7. Nadzór merytoryczny, określony ustawą o bibliotekach, sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 8. Biblioteka działa w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Podstawowe usługi Biblioteki są bezpłatne i ogólnie dostępne.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Działalność:

Podstawową działalnością statutową Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta Płońska i powiatu płońskiego, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek w mieście i powiecie poprzez:

 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
 2. Obsługa użytkowników, poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad powiatową siecią bibliotek publicznych;
 5. Promocję książki i czytelnictwa, popularyzację wiedzy i nauki oraz upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego i historii regionalnej,
 6. Działalność poligraficzno- wydawniczą;
 7. Współpracę z innymi instytucjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i popularyzacji kultury.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA BIBLIOTEKI:

Co powinien wiedzieć każdy Czytelnik/ Użytkownik Biblioteki:

 1. Informacja o zbiorach bibliotecznych znajduje się w katalogu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej: mbp-plonsk.pl w zakładce: KATALG ON-LINE.
 2. Czytelnikiem i użytkownikiem Biblioteki może być każdy obywatel posiadający elektroniczną Kartę Biblioteczną.
 3. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; rejestracji dziecka do 16 roku życia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Karta Biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich wypożyczalniach Biblioteki.
 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 7 książek w jednej wypożyczalni, jednak łącznie może mieć na koncie we wszystkich wypożyczalniach nie więcej niż 14 egzemplarzy.
 6. Niezwrócenie wypożyczonych książek w wyznaczonym terminie powoduje zablokowanie konta i naliczenie opłat. Po ich uregulowaniu można kontynuować następne wypożyczenia.

GDZIE I JAKIE USŁUGI PROWADZI BIBLIOTEKA?

Informacje o działalności i usługach znajdują się na stronie internetowej: www.mbp-plonsk.pl .

Wypożyczalnie Biblioteki przy ul. Północnej 15 B – siedziba główna MBP :

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych23 662-24-56 w. 12. (tu wypożyczysz do domu na przykład: powieści z literatury polskiej i zagranicznej z najnowszymi seriami wydawniczymi, lektury szkolne i opracowania naukowe dla uczniów i studentów, poradniki, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, audiobooki czyli „książkę mówioną”, książki pisane dużą literą ułatwiające czytanie dla osób niedowidzących),
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży23 662-24-56 w. 13 (tu wypożyczysz do domu na przykład: książki dla najmłodszych dzieci i dla młodzieży rozwijające różne zainteresowania, takie jak: bajki, baśnie, wierszyki, powieści polskie i zagraniczne z popularnymi seriami wydawniczymi, lektury i opracowania szkolne, komiksy, poradniki dla młodzieży, rodziców i opiekunów, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, audiobooki czyli „książkę mówioną”, filmy DVD, czasopisma dla dzieci).
 • Czytelnia Multimedialna23 662-24-56, w. 16 (tu skorzystasz na miejscu lub wypożyczysz do domu na przykład: książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie, albumy, wydawnictwa akademickie, prasa bieżąca i archiwalna, wydawnictwa regionalne o Płońsku i powiecie płońskim. Usługi Czytelni: Kawiarenka Internetowa, drukowanie, kserowanie i skanowanie materiałów własnych i powierzonych. Usługa e-booków i audiobooków za pośrednictwem kodów dostępu do platformy LEGIMI.
 • Filia Biblioteczna, ul. Płocka 19; tel. 23 662-46-63 (tu wypożyczysz do domu na przykład: powieści z literatury polskiej i zagranicznej z najnowszymi seriami wydawniczymi, lektury szkolne i opracowania naukowe dla uczniów i studentów, literaturę dziecięco-młodzieżową, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, audiobooki czyli „książkę mówioną”, książki pisane dużą literą ułatwiające czytanie dla osób niedowidzących; ponadto skorzystasz z Kawiarenki Internetowej z możliwością wydruku, skanowania i ksero).

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza:

Adres: ul. Północna 15 B, 09-100 Płońsk; tel. +48 23 662-24-56; tel. +48 23 662-60-40

Biblioteka zlokalizowana jest na kondygnacji 0 (wysoki parter) oraz w części na kondygnacji – 1 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym z zasobów komunalnych.

Najbliższe otoczenie obiektu:

 1. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się ogólnodostępny parking osiedlowy, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 2. W sąsiedztwie budynku Biblioteki wyznaczono przejścia dla pieszych z obustronnymi rampami krawężnikowymi.
 3. Główne wejście do Biblioteki zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom za pomocą schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dojście ma odpowiednią szerokość i jest oznaczone,
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych i dźwigu towarowego,
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Biblioteki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia
  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Bibliotece istnieje ograniczony dostęp do swobodnego poruszania się między regałami ze zbiorami bibliotecznymi dla osób z niepełnosprawnościami; wszelkiej pomocy w doborze literatury udzielają bibliotekarze.
 7. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe lub potrzebują pomocy w poruszaniu się po Bibliotece mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. + 48 23 662- 24-56 lub 23 662-60-40, który udzieli odpowiedniego wsparcia.

Siedziba Filii Bibliotecznej przy ulicy Płockiej 19, tel. +48 23 662-46-63

 1. Filia Biblioteczna znajduje się na parterze zabytkowego budynku, dzieląc wejście z innymi instytucjami, które mają tam swoje siedziby: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska MCK oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
 2. Budynek jest niedostosowany architektonicznie dla osób
  z niepełnosprawnościami,
 3. Parking zlokalizowany na dziedzińcu posiada miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością,
 4. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Biblioteki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe lub potrzebują pomocy w poruszaniu się po Bibliotece mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. + 48 23 662- 46-63, który udzieli odpowiedniego wsparcia.

Jak się skontaktować z Miejską Biblioteką Publiczną w Płońsku?

 1. Telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie:
  MBP: tel. 23 662 24-56 lub tel. 23 662-60-40;
  Filia Biblioteczna: 23 662-46-63,
 2. Listownie na adres:

MBP: 09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B;
Filia Biblioteczna: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 19.

 1. Za pomocą poczty elektronicznej, adresy:
  biblioteka@mbp-plonsk.pl
  dyrektor@mbp-plonsk.pl
  gromadzenie@mbp-plonsk.pl
  instruktor@mbp-plonsk.pl
  wypozyczalnia@mbp-plonsk.pl
  czytelnia@mbp-plonsk.pl
  dzieci@mbp-plonsk.pl
  filia@mbp-plonsk.pl
  ksiegowosc@mbp-plonsk.pl
 2. Osobiście w siedzibie Biblioteki.
 3. Dni i godziny urzędowania Biblioteki:
 4. Dyrektor, Główna Księgowa, Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów w godz. 8.00 – 16.00 dni: poniedziałek – piątek;
 5. Wypożyczalnie/ obsługa użytkowników w okresie I – III. 2022 r.:
 • MBP, ul. Północna 15 B:
  poniedziałek, wtorek w godz. 9:00 -18:00
  środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 17.00

sobota w godz. 8:00 – 13:00

 • Filia Biblioteczna ul. Płocka 19:
  poniedziałek – piątek w godz.8.00 – 16.00

Zmiana w funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie od kwietnia 2022 r. do odwołania, z uwagi na prace remontowe związane z termomodernizacją siedziby  przy ul. Północnej 15 B w ramach projektu „Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Płońsk – II etap”:

 • siedziba MBP przy ul. Północnej – nieczynna do odwołania,
 • Obsługę wszystkich Użytkowników i Czytelników prowadzi Filia Biblioteczna przy ul. Płockiej 19:

codziennie w godzinach 8:00 – 17:00,

w soboty w godzinach 8:00 – 13:00.

Bieżące informacje podawane są na stronie internetowej www.mbp-plonsk.pl.

Płońsk, 31 marca 2022 roku.