INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Północna 15B, 09-100 Płońsk reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 09-100 Płońsk, ul. Północna 15B lub drogą e-mailową pod adresem: biblioteka@mbp-plonsk.pl.

Inspektor ochrony danych:

Informuję, że może się Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem iod@plonsk.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu – na

podstawie umowy zawartej Z Panią/Panem jako uczestnikiem wydarzenia w momencie zaakceptowania przez Panią/Panem regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie wizerunku przetwarzanego w celach promocyjnych – na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych po roku, w którym zakończył się konkurs lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Informuję, że ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.