UCHWAŁA Nr LVII/459/2017
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862), Rada Miejska w Płońsku uchwala co następuje:

§1. Nadać Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§3. W uchwale Nr XL/80/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2001 r. skreśla się § 2.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku
Henryk Zienkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/459/2017
Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucja kultury i została utworzona na mocy uchwały Nr XL/80/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie dokonania podziału Miejskiego Centrum Kultury w celu
wyodrębnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm.),
3) ustawy a dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077),
6) Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawartego na mocy Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XIX/110/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej i Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
7) niniejszego Statutu.

§2.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk, zwana dalej Organizatorem.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Biblioteka na mocy porozumienia realizuje zadania powiatowej biblioteki dla powiatu płońskiego.
4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Płońsk, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki Zarząd Powiatu Płońskiego.
5. Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§3.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza na swoją siedzibę w Płońsku przy ulicy Północnej 15 B.
2. Biblioteka prowadzi Filię Biblioteczną zlokalizowaną w Płońsku przy ulicy Płockiej 19.
3. Terenem działania Biblioteki jest obszar miasta Płońsk i powiat płoński w województwie mazowieckim.
4. Biblioteka w ramach swojej działalności może współpracować z innymi gminami , miastami w Polsce i zagranicą.
5. Biblioteka używa następujących pieczęci:
1) podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby i numerami telefonów,
2) podłużnej z pełną nazwą, adresem, numerami telefonów, numerem NIP i numerem Regon,
3) owalnej do oznaczania zbiorów: z pełną nazwą Biblioteki w otoku i nazwą wypożyczalni pośrodku pieczęci.

II. CELE Z ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4.

1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zapewnia obsługę biblioteczną, służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz
uczestniczy w rozwoju kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie swego działania.

§ 5.

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
2. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
4. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także współdziałanie w zakresie organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach karnych i domach opieki społecznej,
6. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorów,
7. popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności,
8. prowadzenie różnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu,
9. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów,
10. organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury,
11. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu,
12. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
13. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
14. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskiej sieci bibliotecznej,
15. wykonywanie innych zadań służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu lub służących szeroko rozumianej promocji regionu w kraju i zagranicą,
16. podejmowanie innych zadań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym wynikających z potrzeb jej użytkowników oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§6.

Zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określa Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku wprowadzany zarządzeniem Dyrektora.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§7.

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor i jest uprawniony do wykonywania czynności prawnych w jej imieniu.
2. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
4. Na czas nieobecności Dyrektora – Dyrektor Biblioteki swoim zarządzeniem wyznacza i upoważnia pracownika instytucji do wykonywania określonych czynności i obowiązków dyrektora niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki w czasie jego nieobecności.
5. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§8.

1. Szczegółową organizację Biblioteki, zakres zadań dla poszczególnych działów oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnię i filię biblioteczną oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniających szczególne potrzeby czytelnicze
3. W celu wypełniania zadań statutowych mogą być wprowadzane inne formy organizacyjne Biblioteki.

§9.

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§10.

Dyrektor ustala regulamin wynagradzania i regulamin pracy na podstawie przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury oraz opracowuje program działania Biblioteki.

§11.

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół, towarzystwa, kluby i inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BIBLIOTEKI

§12.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – z budżetu powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu innych jednostek
samorządu terytorialnego, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.
3. Biblioteka otrzymuje z budżetu Miasta coroczną dotację podmiotową na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów jej działalności.
4. Biblioteka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami może pobierać opłaty za swoje usługi, wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, z zachowaniem dotacji Organizatora.
6. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie planu finansowego sporządzanego i zatwierdzanego w drodze zarządzenia przez Dyrektora Biblioteki i przekazywanego Burmistrzowi Miasta Płońsk.
7. Plan finansowy w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. O zmianach w planie finansowym Biblioteki informowany jest Burmistrz Miasta.
8. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Płońsk.
9. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

§13.

1. Usługi Biblioteki są powszechnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżenie, iż opłaty mogą być pobierane za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
4) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
5) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
2. Zasady i warunki korzystania z zasobów bibliotecznych, mienia Biblioteki oraz wysokość opłat, o których mowa w §13 określa regulamin i cennik nadany przez jej Dyrektora.

§14.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, z której uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15.

1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku
Henryk Zienkiewicz