Kalendarium

 • 1947 r. maj – otwarcie Biblioteki Powiatowej w Płońsku w lokalu przy ul. Płockiej 2 – pierwszej placówki bibliotecznej typu publicznego w historii miasta ( na mocy Dekretu z dnia 17.04. 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który powierzał państwu obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek). Kierowniczką została płońszczanka, pani Józefa Chyczewska .
 • Pierwsza partia książek pochodziła z darów i wynosiła 500 woluminów. Była to głównie klasyka polska i obca przechowywana przez płońskie rodziny w dramatycznym okresie II wojny światowej. Późniejsze systematyczne zakupy wartościowego księgozbioru dokonywane ze środków państwowych, szybko pozwoliły Bibliotece stać się znaczącą placówką popularyzującą czytelnictwo i wspierającą dynamiczny rozwój oświaty w mieście i powiecie płońskim. Wkrótce przystąpiono do organizacji sieci bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w terenie. Jako pierwsze w powiecie płońskim działały biblioteki gminne wraz z punktami bibliotecznymi w Dzierzążni, Gralewie, Jońcu i Nowym Mieście. Z czasem niektóre punkty przerodziły się w biblioteki.
 • 1949 r. grudzień – utworzenie w Płońsku drugiej Biblioteki . Była to Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy Placu Armii Czerwonej 1 (obecnie Plac 15 Sierpnia 1; kierowniczką placówki została pani Jadwiga Morawska. Projekt funkcjonowania dwóch Bibliotek w mieście nie przetrwał jednak zbyt długo. Przedsięwzięcie to okazało się mało ekonomiczne. Dlatego też w:
 • 1957 r. – połączenie placówek i powołanie instytucji pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Jej kierowniczką została pani Józefa Chyczewska, dotychczasowa kierowniczka Biblioteki Powiatowej. Przydzielenie dodatkowych etatów, spowodowało, że Biblioteka mogła lepiej spełniać swoje statutowe funkcje. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Warszawie.
 • 1968 r. – przeniesienie siedziby do czteroizbowego lokalu po Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej przy ul. Płockiej 19 w Płońsku (do zabytkowego budynku poklasztornego Karmelitów Trzewiczkowych).
 • 1973 r. – dyrektorem placówki został pan Tadeusz Banaszewski. Nowy dyrektor przejął bogatą w księgozbiór i prężnie działającą placówkę.
 • 1975 r. – kolejna zmiana i reorganizacja Biblioteki, która przyjmuje nazwę na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną ( na mocy Ustawy z dnia 28.05. 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa likwidującej powiaty i wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju). Nadzór merytoryczny nad bibliotekami w terenie przejęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.
 • M-GBP w Płońsku prowadziła instruktaż, narady, szkolenia i doskonalenie zawodowe dla kadry bibliotek gminnych. Biblioteka, obok pełnienia swoich zadań merytorycznych, żywo uczestniczyła w życiu kulturalnym Płońska. Organizowano szereg imprez o charakterze kulturalnym i literackim: spotkania autorskie, spotkania z ludźmi kultury i nauki, odczyty i prelekcje, dyskusje nad książką, konkursy literackie.
 • W związku z rozszerzaniem się granic miasta i powstaniem nowych osiedli mieszkaniowych, zaistniała potrzeba utworzenia filii bibliotecznej. Na początku 1975 r. otwarto Filię nr 1, tzw. „Bloki” przy ul. Zacisze 8. W 1981 r. została ona przeniesiona z powyższego lokalu do bloku przy ul. Kopernika 44 (obecnie ul. ks. R. Jaworskiego 10). Lokal był co prawda większy, ale znajdował się w piwnicy.
 • 1977 r. – nadanie Bibliotece w Płońsku imienia Henryka Sienkiewicza, wybitnego pisarza, pierwszego polskiego laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury, który przez pewien czas związany był z Płońskiem. W latach 1865 – 1866 przebywał na dworze rodziny Wejherów w pobliskim Poświętnem jako nauczyciel domowy.
 • Otwarcie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, a w 1978r. urządzenie stylowej Czytelni Książek i Prasy – po otrzymaniu przez M-GBP dodatkowych pomieszczeń sąsiadujących z dotychczasowymi. Starania te przyczyniły się do znacznego rozkwitu księgozbioru i poprawy warunków obsługi czytelników.
 • 1986 r. – dyrektorem Biblioteki została pani Barbara Jóźwiak pracująca w tejże instytucji od 1963 roku. Wkrótce otwarto w Płońsku dwie nowe filie. W 1986r. Filia nr 2 otrzymała lokum przy ul. Płockiej 50 (w siedzibie Miejskiego Domu Kultury), a w 1987r. rozpoczęła działalność Filia nr 3 przy ul. Zacisze 8 .Atrakcją tej placówki pn: Chatka Puchatka był księgozbiór skierowany głównie do młodego czytelnika oraz zbiory specjalne, takie jak: płyty, kasety magnetofonowe.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym wprowadziła zasadniczą zmianę w strukturze Biblioteki. Biblioteki gminne stały się samodzielnymi jednostkami prowadzonymi przez gminy, a Biblioteka przestała sprawować nad nimi (jedna miejsko – gminna, siedem gminnych i dziewiętnaście filii) nadzór instrukcyjno – merytoryczny.
 • 1990 r. – Biblioteka Publiczna w Płońsku przekształca się w Miejską Biblioteką Publiczną. Przemiany ustrojowo-ekonomiczne w kraju po 1989r. spowodowały, iż instytucje kultury – w tym biblioteki – przeszły pod opiekę samorządu terytorialnego. Zmiana ta w perspektywie czasu przyniosła znacznie poważniejsze konsekwencje.
 • Na mocy Uchwały nr XI/80/92 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21.XII. 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Płońsku ( MCKiS) w 1 stycznia 1993 r. Biblioteka Publiczna wchodzi w skład MCKiS, przestając istnieć jako samodzielna jednostka organizacyjna. Nową strukturę tworzyły połączone instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W okresie od 1.01.1993 r. do 8.03.1993 r. funkcję dyrektora pełniła pani Bożena Grzyb ( dotychczasowa dyrektor MDK), natomiast od 9.03.1993r w wyniku rozpisanego konkursu dyrektorem MCKiS został pan Wiesław Cieplik. Biblioteka od tej chwili miała jedynie tzw. koordynatora, którym została st. bibliotekarz pani Bogusława Marczak. Zmniejszono liczbę etatów (z 13 zostało tylko 6).
 • Rok 1994 przyniósł likwidację Filii nr 2 i nr 3. W związku z wcześniejszym oddzieleniem się gminy Płońsk od miasta, zdecydowano utworzyć Gminną Bibliotekę Publiczną z ¼ majątku Biblioteki Miejskiej. Z liczącego wówczas 88.000 woluminów księgozbioru, 22.000 przekazano Gminie Płońsk. Był to księgozbiór obu likwidowanych Filii oraz 7.167 woluminów z pozostałych działów, tj. Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Przekazano również czwartą część sprzętu bibliotecznego ( regały, stoły, krzesła, szafy, maszyny do pisania).
 • 1997 r. – Płońska Biblioteka obchodziła 50 lat swojego istnienia. Dla uczczenia jubileuszu Biblioteki ogłoszono konkurs na ex libris. Z nadesłanych prac jury wybrało projekt płońskiego artysty plastyka p. Józefa Wilhelma Nowaka, który stał się od tej pory znakiem firmowym Biblioteki .
 • Ciągle powiększający się księgozbiór, z trudem mieszczący się w skromnych pomieszczeniach Biblioteki, wymagał większego lokalu. Potrzebę znalezienia nowego lokum dla Biblioteki dostrzegły władze miasta, które postanowiły przeznaczyć na ten cel lokal w nowo budowanym bloku komunalnym. Budowę rozpoczęto wczesną wiosną 1998 roku.
 • 1998 r. – stanowisko dyrektora MCK objęła w drodze konkursu pani Danuta Kucińska. Istniejące w Bibliotece stanowisko koordynatora zamieniono na kierownika. Została nim pani Bogusława Marczak.
 • Ustawa z dnia 24.07. 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa wprowadziła nowy podział administracyjny kraju. Płońsk znalazł się w województwie mazowieckim, a Biblioteka wróciła pod nadzór merytoryczny Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 • 1999 r., luty – przeprowadzka do nowego lokalu o łącznej powierzchni prawie 400 m2 mieszczącego się przy ul. Północnej 15B. Nowa , funkcjonalna i estetyczna siedziba znacznie poprawiła dotychczasowy wizerunek biblioteki publicznej w mieście. Nowoczesne wyposażenie wszystkich wypożyczalni, pierwsze komputery i coraz większe środki na zakupu nowości wydawniczych – podniosły standardy obsługi czytelników. Biblioteka dysponuje: Wypożyczalnią dla Dorosłych, Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży z kącikiem czytelnianym oraz Czytelnią z kawiarenką internetową.
 • 1999 r., listopad – jedyna Filia Biblioteczna zmienia siedzibę, zajmując lokal przy ul. Płockiej 19 ( po remoncie kapitalnym wcześniejszego lokum biblioteki głównej).
 • 2001 r., wrzesień – zajęcie III miejsca i nagroda dla p. Bożeny Kaliściak w Konkursie „Wakacje z książką” organizowanym w ramach akcji promocji czytelnictwa w Polsce pod nazwą „Najpiękniejsze strony świata”. Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Dobro Lokalne .
 • 2001 r.,grudzień – Wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej w Płońsku w ogólnopolskim Konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne Biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa za Płońskie Forum Dziecięcych Inicjatyw Pokojowych i bogaty w pomysły Festyn z książką .
 • 1 stycznia 2002 r. – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku ponownie uzyskuje samodzielność jako instytucja kultury, finansowana ze środków Samorządu Miasta Płońska ( mocą Uchwały Nr XL/80/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury Płońsku i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku). Na stanowisko dyrektora powołano panią Bożenę Kaliściak, pracującą w płońskiej Bibliotece od 1993 r.
 • 2005 r., grudzień – przyznanie I miejsca dla MBP w Płońsku w konkursie Z kartek szelestem w kategorii pn: Najciekawsze Inicjatywy Promujące Czytelnictwo w Województwie Mazowieckim oraz dwóch II miejsc w kategorii Czytelnik Rekordzista Mazowsza – organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Nagrody te były uhonorowaniem wieloletniej aktywności kulturalnej Biblioteki w życiu społecznym miasta i regionu Płońska. Szczególnym powodzeniem cieszą się autorskie projekty kameralnych wieczorów artystyczno – literacko ; są to cykle pn: BIESIADA ARTYSTYCZNA, SALONIK LITERACKI, PASJE NASZYCH CZYTELNIKÓW .
 • 2006 r., czerwiec – Wyjazd studyjny płońskich bibliotekarzy do Holandii – na zaproszenie dyrektora Biblioteki Publicznej miasta Winschoten.
 • 2006 r. ,listopad – otwarcie TURYSTYCZNEGO SZLAKU SIENKIEWICZOWSKIEGO w Płońsku – projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza , Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział POŚWIĘTNE w Płońsku.
 • 2007 r. maj – obchody 60.lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej ; uroczysty koncert galowy z udziałem bibliotekarzy, władz samorządowych Miasta Płońska, czytelników oraz partnerów i przyjaciół Biblioteki.
 • 2007 r., grudzień – zajęcie I miejsca w konkursie pn: ” Z KARTEK SZELESTEM – EDYCJA 2007″ – w kategorii NAJCIEKAWSZE INICJATYWY PROMUJĄCE CZYTELNICTWO – organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie dla bibliotek Warszawy i woj. mazowieckiego.
 • 2008 r., maj – odznaczenie na wniosek Dyrektora Biblioteki podczas uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek oraz Dnia Kierbedziów organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, honorową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego płońskich bibliotekarek: st. kustosza mgr Bogusławy Marczak oraz st. bibliotekarza Bronisławy Gralewskiej.
 • 2009 r., maj – odznaczenie na wniosek Dyrektora Biblioteki podczas uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek oraz Dnia Kierbedziów organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, honorową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego płońskiej bibliotekarki: st. kustosza mgr Bogumiły Iwanowskiej.
 • 2011 r., grudzień – zajęcie I miejsca i tytuł LAUREATA konkursu SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2011 USŁUGI SPOŁECZNE w dziedzinie kultura w kategorii miasta małe i średnie – organizowanego przez Związek Miast Polskich za działania ” Partnerstwo w kulturze i oświacie na przykładzie projektu „Płońskie Zaduszki Muzyczne PAMIĘĆ ZA SERCE” .
 • 2013 r., maj – udział MBP w wydaniu książki pt: „Misja Europa” napisanej przez uczniów szkół podstawowych miast bliźniaczych współpracujących z Płońskiem ( Antoing – Belgia, Crepy en Valoise – Francja, Zell Mosel – Niemcy, Płońsk – Polska); uroczysta premiera trójjęzycznej książki ( w jęz. polskim, francuskim i niemieckim) w belgijskim Antoing z udziałem inicjatorki Carole Bonnet, wszystkich młodych autorów oraz władz samorządowych zaprzyjaźnionych miast i partnerów. W projekcie uczestniczyli: koordynatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza 2 w Płońsku i Urząd Miejski w Płońsku oraz autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku.
 • 2013 r., listopad – uroczyste otwarcie KOLEKCJI KSIĄŻEK PRZEKAZANYCH PRZEZ WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOŃSKU – z udziałem Darczyńcy, bibliotekarzy, czytelników, władz samorządowych Płońska oraz mediów lokalnych.
 • 2013 r., grudzień – ukazanie się 1 numeru internetowej gazety młodych „PłońMY”, powstałej w wyniku warsztatów dziennikarskich realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku z inicjatywy i przy współudziale z Fundacją Dom Kultury w Warszawie. W projekcie udział wzięli uczniowie płońskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. L. Rutkowskiego.
 • 2014 r. – przystąpienie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku do projektu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych w: Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku i Gimnazjum Publicznym im. B. Chrobrego w Płońsku.
 • 2014 r., maj – wydanie publikacji pt: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” – antologii wierszy nagrodzonych w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2015 – 2014 – przez Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku i Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Publikacja z okazji organizacji 10 edycji Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ”Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku – poety piszącego w języku łacińskim, urodzonego w Sarbiewie k/Płońska.
 • 2015 r., maj – Ukazanie się książki pt: „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość. Studia i materiały” – publikacji dofinansowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna im. H. Sienkiewicza z okazji XI Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.
 • 2015 r., maj – przystąpienie do ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK i zorganizowanie płońskiej edycji z udziałem aktorki – poetki p. Doroty Stalińskiej oraz wernisażem malarstwa Krzysztofa T. Sowińskiego i fotografii Katarzyny Rólki.
 • 2015 r., lipiec – rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy nowej siedziby Filii Bibliotecznej w ramach zespołu powołanego przez Burmistrza Płońska; spotkania robocze i wyjazdy studyjne do warszawskich bibliotek oraz opracowanie wstępnych założeń.
 • 2015 r., listopad – zorganizowanie jubileuszowych 10 Płońskich Zaduszek Muzycznych „Pamięć za Serce” przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Szkołę Muzyki i Tańca „Nutka” w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku przy współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi ze specjalnym udziałem gości: wybitnego aktora Olgierda Łukaszewicza i red. Marka Zająca.
 • 2015 r., grudzień – uhonorowanie pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza listami gratulacyjnymi z okazji obchodów 25.Lat Płońskiego Samorządu Terytorialnego podczas Gali Samorządowej organizowanej przez Burmistrza Miasta Płońsk.
 • 2016 r., styczeń – uruchomienie elektronicznego udostępniania zbiorów przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Czytelnię Multimedialną; przygotowania do kolejnych etapów: maj – Filia Biblioteczna, lipiec – Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
 • 2016 r., kwiecień – inauguracja cyklu „Płońskie Spotkania z Mistrzami” – projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Zadanie to jest jednym z pięciu zwycięskich projektów wyłonionych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Referat Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych. Pierwsze spotkanie zorganizowano z prof. Szewachem Weissem – Honorowym Obywatelem Miasta Płońska, izraelskim politykiem i dyplomatą, byłym Ambasadorem Izraela w Polsce, wykładowcą akademickim i autorem licznych książek i publikacji.
 • 2016 r., maj – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Miasta Płońsk z dnia 29.04. 2016 r. na okres od 1.05. do 31.12.2016 r.
 • 2017 r. styczeń – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Miasta Płońsk na okres od 02.01. 2017 r. do 31. 12.. 2017 r.
 • 2017 r., grudzień – Zajęcie III miejsca w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku” edycja 2017 r. za realizację widowiska muzyczno-literackiego XII Płońskie Zaduszki „Pamięć za serce”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła 14 grudnia 2017 r. się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Woj. Mazowieckiego.
 • 2017 r., grudzień – zmiana Statutu MBP na mocy Uchwały Nr LVII/459/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. Uchwała weszła w życie z dniem 19 grudnia 2017 r.
 • 2018 r., styczeń – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Gminy Miasto Płońsk na okres od 02. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.
 • 2019 r., styczeń – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Gminy Miasto Płońsk na okres od 02. 01. 2019 r. do 31. 12. 2019 r.
 • 2020 r., styczeń – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Gminy Miasto Płońsk na okres od 02. 01. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.
 • 2020 r.,  listopad – Miejska Biblioteka Publiczna laureatem I miejsca Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku” edycja 2020 za realizacje projektu „Płońskie Spotkania z Historią”. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
 • 2020 r., grudzień – wręczenie czytelnikom MBP i bibliotek publicznych powiatu płońskiego statuetek SUPER CZYTELNIK i CZYTAJĄCA RODZINA w uznaniu szlachetnej postawy popularyzującej kulturę czytelniczą oraz aktywności czytelniczej, polegającej na ilości i systematyczności wypożyczeń księgozbioru, szlachetnej postawy wspierającej kulturę czytelniczą w środowisku oraz wieloletniego udziału w ofercie kulturalno-edukacyjnej bibliotek.
 • 2021 r., styczeń – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Gminy Miasto Płońsk na okres od 02. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r.
 • 2022 r. w II kwartale przeprowadzono termomodernizację siedziby głównej MBP przy ul. Północnej 15 B w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – II etap.

  Cele projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, która przyczyni się do poprawy ich efektywności energetycznej. Dzięki zmniejszeniu zużycia energii tych budynkach, obniżą się koszty ich utrzymania, a zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Płońsku. Finansowanie projektu: Fundusze Europejskie Program Regionalny., Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk.

  W ramach prac termomodernizacyjnych: założono panele fotowoltaiczne, docieplono budynek, zmieniono elewację, wymieniono kaloryfery orz  instalację elektryczną, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wymalowano pomieszczenia, wyremontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.