INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
7 maja 2020
18 maja 2020


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS w dniu 28 kwietnia 2020 roku – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
wznawia działalności
z dniem 27 maja 2020 roku. Decyzja Dyrektora o otwarciu Biblioteka została podjęta w porozumieniu z  Burmistrzem Miasta Płońska po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno -Epiedemiologiczą w Płońsku.

Zawieszenie działalności nastąpiło  od dnia 12 marca 2020 roku na mocy Ustawy
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Zarządzenia Nr 0050.38.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zagrożeniem wywołanym chorobami zakaźnymi.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku  jest przygotowana organizacyjnie w zakresie warunków sanitarnych, zapewniających ochronę zarówno pracowników, jak i użytkowników Biblioteki. Zachowując wymogi reżimu sanitarnego, działalność  Biblioteki zostaje wznowiona z zastosowaniem następujących ograniczeń obowiązujących do odwołania:

 1. Zmiana godzin otwarcia dla użytkowników:
 2. MBP ul. Północna 15 B: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.30
 3. Filia Biblioteczna ul. Płocka 19: poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 15.30
 1. Przerwy techniczne w funkcjonowaniu poszczególnych agend, w celu dezynfekcji pomieszczeń:
  1. MBP ul. Północna 15 B:  godz. 11.30 – 11.45 oraz 14.00 – 14.15
  1. Filia Biblioteczna ul. Płocka 19: godz. 11.30 – 11.45 oraz 13.30 – 13.45
 1. Biblioteka – do odwołania – prowadzi działalność tylko w zakresie udostępniania zbiorów na zewnątrz. Nie będą organizowane spotkania i imprezy kulturalne, lekcje biblioteczne i warsztaty edukacyjne.
 1. W Bibliotece obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek oraz używania płynu do dezynfekcji rąk, który jest udostępniony w holu. Nakaz dotyczy wszystkich pracowników i użytkowników Biblioteki.
 1. Pracownicy Biblioteki wyposażeni są przez pracodawcę w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, mydło i żele myjące, ręczniki papierowe, i in.).
 1. W przestrzeniach wspólnych dla personelu i dla użytkowników umieszczone
  są informacje o ilości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu oraz instrukcje o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego:
  1. 1 osoba w pomieszczeniu socjalnym,
  1. 1 osoba w wypożyczalni,
  1. 2 osoby w czytelni,
  1. dzieci małoletnie wyłącznie pod opieką rodziców (Oddział dla Dzieci
   i Młodzieży)
 1. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek kontrolowania spełniania zasad reżimu sanitarnego przez przychodzących użytkowników.
 2. Wyznaczony pracownik rutynowo przeprowadza sprzątanie i dezynfekcje przestrzeni
  i powierzchni dotykowych.
 3. Stanowiska obsługi użytkowników w poszczególnych wypożyczalniach wyposażone są  w szklane przegrody, zapewniające personelowi bezpieczny dystans oraz środki higieniczne do każdorazowej dezynfekcji powierzchni dotykowych (blaty, klamki, uchwyty, klawiaturę komputerową, itp.).
 4. Wizyty użytkowników Biblioteki będą realizowane z zachowaniem  odstępów co najmniej 1,5 m. Do wypożyczalni należy wchodzić pojedynczo.
 5. Zalecane jest wcześniejsze umawianie wizyt w formie uzgodnień telefonicznych bądź e-mailowych oraz sporządzanie listy książek na podstawie wyszukiwarki w  katalogu on-line dostępnego na stronie www.mbp-plonsk.pl.
 6. Biblioteka wydziela punkt zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, które po przyjęciu wyłączone są z dalszych wypożyczeń na okres 3 dni.
 7.  Przyjmowane zwroty oznaczane są informacjami o terminie i umieszczane
  w sektorach kwarantanny w poszczególnych wypożyczalniach.
 8. W Bibliotece obowiązuje – do odwołania –  brak wolnego dostępu do półek
  ze zbiorami,  co oznacza:
  1. brak samodzielnego wyszukiwania, książki podaje bibliotekarz po złożeniu zapotrzebowania ze strony czytelnika,
  1. brak możliwości korzystania z komputerów z dostępu do Internetu dla celów rozrywkowych i informacyjnych,
  1. brak możliwości korzystania na miejscu z czytelni książek i prasy; możliwe jest wypożyczenie gazet i książek z czytelni na okresy krótkoterminowe,
  1. brak możliwości korzystania z kącików zabaw i gier dla dzieci.
 1. Usługi odpłatne realizowane przez czytelnię (ksero, skanowanie, druk, laminowanie, bindowanie) – nieczynne do odwołania.
 2.  Informacje o łagodzeniu w/w ograniczeń będą upubliczniane na bieżąco.
 3. Pracownicy Biblioteki zapoznali się z procedurami zapobiegawczymi w zakresie:
  1. podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi,
  1. postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem,
  1. postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem,
  1. zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

Obecne zasady działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku oparte na bieżących przepisach i rekomendacjach Biblioteki Narodowej mogą ulec zmianie. Wszelkie komunikaty będą publikowane na drzwiach głównych biblioteki, na stronie internetowej  oraz na profilu biblioteki na Facebooku.