Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońskuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-21.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Część dokumentów zamieszczona w postaci niedostępnej cyfrowo.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Wyłączenia: 1) multimedia nadawane na żywo; 2) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; 3) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 4) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo; 5) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego: a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony; 6) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Dołkowska, instruktor@mbp-plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 662-60-40 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
 • Północna 15 B
 • 09-100 Płońsk
 • województwo mazowieckie
 • powiat płoński
 • Gmina Miasto Płońsk

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • W odległości 2 metrów od wejścia głównego po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia książek dla dzieci i młodzieży. Idą prosto od wejścia głównego w odległości 3 metrów po prawej stronie znajdują się toalety. Kolejno po prawej stronie znajdują się dwoje drzwi do wypożyczalni książek dla dorosłych. Następne drzwi na wprost prowadzą do czytelni, gdzie znajdują się książki, prasa i sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Jedno stanowisko komputerowe dostosowane dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w naprzeciwko wejścia głównego przy wypożyczalni dla dzieci i młodzieży i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Punkt obsługi znajduje się w każdej wypożyczalni

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Do łazienki można wjechać wózkiem, jednak brak innych udogodnień dla osób poruszających się wózkiem

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Dostępność architektoniczna Filii Bibliotecznej.
  Filia Biblioteczna – adres: ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk; tel. +48 23 662-46-63

  Filia Biblioteczna znajduje się w części zabytkowego budynku w pierzei ulicy Płockiej 19 (budynek cofnięty, zlokalizowany na ogrodzonej działce),
  parking zlokalizowany na dziedzińcu posiada miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością,
  Biblioteka znajduje się na parterze, dzieląc wejście z innymi instytucjami, które mają tam swoje siedziby: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska MCK oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
  budynek jest niedostosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
  w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
  w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
  oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
  brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
  w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
  osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe lub potrzebują pomocy
  w poruszaniu się po Bibliotece mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel.
  + 48 23 662- 46-63, który udzieli odpowiedniego wsparcia.
 • " style="" >