Dr Teresa Kaczorowska i dr hab. Libor Martinek – spotkanie literackie