Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2018 r.
Ostatnia istotna aktualizacja: 30.03.2021 r.
Ostatnia istotna aktualizacja: 31.03.2022 r.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
czytelnia@mbp-plonsk.pl
Telefon: + 48 23 662-24-56 w. 16

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności:
biblioteka@mbp-plonsk.pl
Telefon: + 48 662-24-56 w. 15

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (ikonka w górnym lewym rogu strony internetowej), takie jak:

 • kontrast – wersja wyróżniająca czarne tło, żółte litery,  dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • podświetlenie linków,
 • duży tekst (możliwość powiększania wielkości liter na stronie),
 • odstępy miedzy tekstem (zmiana odstępu między akapitami, wierszami, słowami, literami)
 • zatrzymanie animacji,
 • tekst przyjazny dla dyslektyków,
 • kursor umożliwiający podpowiedzi.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MBP.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszające,
 • żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali zapoznani z zasadami obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza:

Adres: ul. Północna 15 B, 09-100 Płońsk; tel. +48 23 662-24-56

Biblioteka zlokalizowana jest na kondygnacji 0 (wysoki parter) oraz w części na kondygnacji -1 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym z zasobów komunalnych.

Najbliższe otoczenie obiektu:

 1. w najbliższym sąsiedztwie budynku Biblioteki wyznaczone zostały przejścia dla pieszych z obustronnymi rampami krawężnikowymi.
 2. w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się ogólnodostępny parking osiedlowy, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek przy ul. Północnej 15 B w Płońsku:

 • do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. Północnej 15 B w bezpośrednim sąsiedztwie  z parkingiem osiedlowym oraz 1 wejście ewakuacyjne na poziomie parteru od dziedzińca budynku komunalnego,
 • główne wejście do Biblioteki zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom za pomocą schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dojście ma odpowiednią szerokość i jest wyraźnie oznaczone,
 • do wejścia prowadzą: schody wyposażone w obustronne poręcze oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece,
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych posiada jednostronną balustradę z pochwytem, nie ma obustronnych poręczy,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych i dźwigu towarowego,
 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarze i pomieszczenia na kondygnacji 0,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe lub potrzebują pomocy w poruszaniu się po Bibliotece  mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  + 48 23 662-24-56, który udzieli odpowiedniego wsparcia.
 • w Bibliotece istnieje możliwość dostępu do stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • w Bibliotece istnieje ograniczony dostęp do swobodnego poruszania się między regałami ze zbiorami bibliotecznymi dla osób z niepełnosprawnościami; wszelkiej pomocy w doborze literatury udzielają bibliotekarze.

Filia Biblioteczna – adres: ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk; tel. +48 23 662-46-63

 • Filia Biblioteczna znajduje się w części zabytkowego budynku w pierzei ulicy Płockiej 19 (budynek cofnięty, zlokalizowany na ogrodzonej działce),
 • parking zlokalizowany na dziedzińcu posiada miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością,
 • Biblioteka znajduje się na parterze, dzieląc wejście z innymi instytucjami, które mają tam swoje siedziby: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska MCK oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
 • budynek  jest niedostosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe lub potrzebują pomocy
  w poruszaniu się po Bibliotece  mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.
  + 48 23 662- 46-63, który udzieli odpowiedniego wsparcia.