To warto wiedzieć !!!

 1. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub aktualną legitymację szkolną (uczniowie, studenci).

 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

 3. Wypożyczać można jednocześnie 5 książek na okres 1 miesiąca (w tym 2 lektury szkolne).

 4. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są na miejscu. W szczególnych przypadkach wypożycza się na okres 7 dni – nie więcej niż 3 tytuły.

 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

 6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w Regulaminie, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 7. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada materialnie Czytelnik.

 9. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w Regulaminie pobierane są opłaty według aktualnego cennika Biblioteki.

 10. Na kartę zarejestrowanego Czytelnika nie mogą być wypożyczane książki osobom nieupoważnionym.

 11. Jeżeli Czytelnik odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


Opracowano na podstawie obowiązującego Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku.

home