Statut Biblioteki


STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza
w Płońsku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/80/2001 Rady Miasta z dnia 20.12.2001r.
Uzasadnienie: w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001. ( Dz. U. Nr 129 poz. 1440) zachodzi ustawowa przesłanka do dokonania podziału Miejskiego Centrum Kultury w celu wyodrębnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza.
Z-ca Burmistrza mgr Henryk Zienkiewicz
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Siedziba Biblioteki mieści się w Płońsku przy ul. Północnej 15 B.

Biblioteka realizuje swoje działania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem Filii Bibliotecznej zlokalizowanej w Płońsku przy ul. Płockiej 19.

Biblioteka swoją działalnością obejmuje miasto Płońsk, może również współpracować z innymi gminami, miastami w Polsce i zagranicą.

Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki miejskiej i powiatowej, na podstawie porozumienia Samorządu Płońska z Powiatem. Porozumienie w szczególności określa wielkość środków finansowych, które wnoszą strony porozumienia, niezbędnych do prowadzenia działalności przez Bibliotekę.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta Płońsk, a nadzór merytoryczny Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteką Główna Województwa Mazowieckiego.

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz pieczęci okrągłych zawierających pośrodku nazwę danego działu, a w otoku pełną nazwę Biblioteki, służących do znakowania własności zbiorów Biblioteki.
§2

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej Płońska z dnia 20.12.2001r. Nr XL/80/2001 i działa w szczególności na podstawie:

Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.(Dz. U. nr 85, poz. 539 z póź. zm).

Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 1997r. Nr 110, poz. 721 z póź. zm.)

Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121,poz. 591 z póź. zm).

Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz. 1014 z późniejszymi zamianami) oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12 z 2000r. poz. 136)

postanowień niniejszego Statutu.
§3

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§4

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych w mieście, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i regionu.

§5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez różnorodne formy pracy z czytelnikiem, tj. spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, festyny, wystawy i inne.
- prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej przygotowującej do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
- popularyzacja różnych dziedzin kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
-krzewienie tradycji, obrzędowości oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego,
-prowadzenie działalności wydawniczej,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej,
- współpraca z placówkami: oświatowymi, innymi ośrodkami kultury, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, integracja z Unią Europejską.

§6

1. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA

§7

Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz podległych mu pracowników.

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością bieżącą,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie , w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielanie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinasowanie bieżących zadań własnych.


§8

Główny księgowy oraz pracownicy działów działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.


§9

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenie woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.


§10

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miejskiego w Płońsku.


§11

1. Zarząd Miasta sprawuje nad Biblioteką nadzór organizacyjno-finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.


§12

Biblioteka zobowiązana jest do przedłożenia Organizatorowi rocznego planu działalności, o którym mowa w art. 27 i 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


§13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

Źródłami środków finansowych są:

a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu miasta,
c) darowizny, spadki , zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.

3. Źródłami środków finansowych mogą być także:

a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę ( miasto, powiat, województwo) w dniu 1.01. 1999r.,
b)dotacje z budżetu państwa za zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
c) dotacje z fundacji i organizacji pozarządowych.

§14

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

Biblioteka może pobierać opłaty za:

- usługi informatyczne ( w tym za uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych),
- wypożyczenia międzybiblioteczne,
- kaucje za wypożyczone materiały biblioteczne,
- nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,
- opłaty za Internet i usługi kserograficzne,
- działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.


ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU


§15

Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarząd Miasta.

2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada za pośrednictwem Zarządu Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta, z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Zarząd Miasta, przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dniu od dnia ich otrzymania.


ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Dla Dzieci   |   Kontakt
© http://4studio.net